schage-eiendom
Logo

Årsrapport 2018

SOLID
LANGSIKTIG
SAMARBEIDSVLLIG
MODIG


Varige verdier skapes med respekt for samfunnet og hverdagen som leves, men verdier er også retninger og løfter vi gir oss selv når fremtiden formes.

Schage Eiendoms verdigrunnlag er basert på fire pilarer: solid, langsiktig, samarbeidsvillig og modig.

En solid og helhetlig tenkning, hvor vi utvikler varige verdier i samarbeid og forståelse med samfunnet vi er en del av. Den modige delen av oss er det som skal gjøre oss ledende og nyskapende – vi ser muligheter der andre ser begrensninger.

N Y S K A P E N D E     O G     L E D E N D E ,

P Å     L A G     M E D     S A M F U N N E T .

Årsrapport

---

Brutto eiendomsverdi på 10,4 mrd NOK og en verdijustert egenkapital i Schage konsern på 5,0 mrd NOK.Schage Eiendom