schage-eiendom
Schage Eiendom

Miljø- og samfunnsansvar


I våre prosjekter er vi opptatt av solid og helhetlig tenkning, der vi utvikler varige verdier i samarbeid og forståelse med samfunnet vi er en del av. I tillegg skal vi være modige, tørre å ta sjanser og se mulighetene der andre ikke gjør det. Slik oppfyller vi visjonen vår og blir nyskapende og ledende, samtidig som vi tar samfunnsansvar.

Fokus på bærekraft og langsiktighet innebærer imidlertid mer enn kun  miljøansvaret. Vi ønsker at våre prosjekter skal inspirere og gi positive opplevelser, skape trivsel og tilhørighet for brukere, naboer og lokalsamfunn, samt skape  engasjement hos folk i hele byggets levetid.

Åpenhetsloven

Fra og med 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Schage Eiendom er underlagt åpenhetsloven og støtter opp under FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Se Schage Eiendoms redegjørelse for aktsomhetsvurdering i henhold til åpenhetsloven under. Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan sendes til post@schage.no

Langsiktighet

Bærekraftighet

Miljøfyrtårn-sertifisert

Schage Eiendom ble 21. juni 2022 Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn vil fremover gi oss gjennom helt konkrete verktøy muligheten til å jobbe helhetlig og systematisk med bærekraft, samtidig som vi får gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.


Å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte er viktig for Schage Eiendoms langsiktige resultater og verdiskapning. Vår tilnærming til bærekraft er grunnleggende for vår strategi og har vært det i flere år.

Vår bærekraftstrategi er vårt veikart for hvordan vi skal arbeide med bærekraft fremover og inkluderer strategier og mål for vår egen organisasjon, vår eiendomsportefølje, våre prosjekter og våre samarbeidspartnere.

Schage Eiendom

Vi skal være miljøfyrtårn-sertifisert og være forpliktet til Norsk Eiendom og Grønn byggallianse sine strakstiltak for eiendomsbransjen. Vi skal også ha økt fokus på de bærekraftsmålene hvor vi kan gjøre en forskjell.

Vår eiendomsportefølje

Våre eiendommer skal sertifiseres etter BREEAM In-Use og vi skal aktivt arbeide med tiltak i samarbeid med våre kunder for å begrense avfallsmengde, energi- og vannforbruket i våre eiendommer.

Våre prosjekter

Våre næringsprosjekter skal sertifiseres etter BREEAM-NOR. Valg av nivå skal reflektere prosjektenes forutsetninger, men vår overordnede målsetting er nivå Excellent. Vi skal også vurdere ulike sertifiseringsordninger i våre boligprosjekter, og benytte den sertifiseringsordningen som er hensiktsmessig.

Våre prosjekter skal ha en sorteringsgrad på minimum 90% og vi skal i samarbeid med våre leverandører aktivt arbeide med å begrense forbruket. Vi skal etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp og uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, og etterspørre fossilfrie byggeplasser.

Våre samarbeidspartnere

Vi skal kun arbeide med seriøse aktører som tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Vi foretrekker at våre samarbeidspartnere er miljøsertifisert eller kan vise til pågående arbeid med sertifisering. 


Arkitekturens rolle
i nærmiljøet

I Schage Eiendom er vi opptatt av å bruke spennende arkitektur for å skape miljøer som engasjerer over tid. Vi er også opptatt av å bruke kunst og utsmykning som en del av det visuelle uttrykket i våre eiendommer. Dette innebærer å tenke estetikk i hele prosessen.