schage-eiendom

Resultatregnskap

Alle tall i 1.000 kroner 

Morselskap Konsern
2017
2018
Note
2018
2017
1 733
1 359
Leieinntekter
374 869
482 023
0
0
Salgsinntekter
4
464 838
309 754
196
0
Gevinst ved salg av driftsmidler
2
508 413
2 356
14 930
13 436
Andre driftsinntekter
5
114 217
169 373
16 859
14 794
Sum driftsinntekter
3
1 462 337
963 506
0
0
Varekostnader
-445 722
-339 545
-31 189
-34 470
Lønnskostnader
6
-109 108
-137 022
-1 586
-1 735
Av- og nedskrivninger
8, 9
-170 474
-207 208
0
0
Tap ved avgang av driftsmidler
2, 5
-105
-70 251
-13 213
-14 586
Andre driftskostnader
5
-107 130
-122 377
-45 988
-50 791
Sum driftskostnader
-832 540
-876 403

-29 128

-35 997

DRIFTSRESULTAT

629 797

87 104

8 649
39 285

Gevinst / tap ved salg av aksjer

2
2 410
10 619
0
0
Gevinst / tap ved salg av tilknyttede selskaper
0
0
150 450
139 876

Finansinntekter

5
27 609
70 839
-86 307
-98 730

Finanskostnader

5
-175 142
-207 581
72 792
80 431

Netto finansposter

-145 123
-126 123

43 664

44 435

RESULTAT FØR SKATT

484 674

-39 020

9 078
-5 652

Skattekostnad

7
149 269
15 367

52 741

38 783

ÅRETS RESULTAT

633 943

-23 653

0
0
Minoritetens andel
16
836
-119
0
0
Majoritetens andel
16
633 107
-23 534
Overføringer
49 000
49 000

Avsatt utbytte

16, 17
0
0
3 741
-10 217

Overføringer til/(fra) annen egenkapital

16
0
0

52 741

38 783

SUM OVERFØRINGER

0

0