schage-eiendom

Balanse

Alle tall i 1.000 kroner

Morselskap Konsern
2017
2018
Note
2018
2017
pr. 31.12.17
pr. 31.12.18
pr. 31.12.18
pr. 31.12.17

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

0
0
Immaterielle eiendeler
8
7 000
9 217
46 950
42 086
Utsatt skattefordel
7
22 085
25 435
46 950
42 086
Sum immaterielle eiendeler
29 085
34 652
4 484
23 167
Eiendommer og tomter
2, 9
3 896 273
5 864 627
3 028
2 153
Maskiner og inventar
2, 9
74 210
85 249
7 512
25 320
Sum varige driftsmidler
3 970 483
5 949 876
1 938 948
1 277 198
Investeringer i datterselskap
11
0
0
48 862
573 012
Investeringer i tilknyttede selskap og fellekontrollert virksomhet
10
580 031
48 976
2 219
2 219
Investeringer i andre aksjer og andeler
12
2 941
3 212
952 454
964 697
Langsiktige fordringer
15
15 584
35 955
2 942 483
2 817 126
Sum finansielle anleggsmidler
598 556
88 142

2 996 944

2 884 532

SUM ANLEGGSMIDLER

4 598 124

6 072 670

OMLØPSMIDLER

1 015
1 015
Prosjekter under utførelse i egenregi
13
364 399
310 500
71 871
116 729
Kortsiktige fordringer
15
45 937
116 822

520 081

1 086 022

Betalingsmidler
14
1 181 730
676 867

592 967

1 203 766

SUM OMLØPSMIDLER

1 592 067

1 104 190

3 589 911

4 088 298

SUM EIENDELER

6 190 191

7 176 860

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

66 416
66 416
Aksjekapital
66 416
66 416
812 466
812 466
Annen innskutt egenkapital
812 466
812 466
878 882
878 882
Sum innskutt egenkapital
878 882
878 882
680 567
665 530
Annen egenkapital
653 071
-13 140
0
0
Minoritets egenkapital
43 514
122 586
680 567
665 530
Sum opptjent egenkapital
696 586
109 446

1 559 449

1 544 412

SUM EGENKAPITAL

16, 23

1 575 468

988 328

GJELD

0
0
Utsatt skatt
7
66 878
216 896
28 210
15 964
Avsetninger for andre forpliktelser
19
15 964
30 710
1 910 286
2 168 548
Langsiktig gjeld
18
3 361 072
5 292 310

1 938 496

2 184 511

SUM LANGSIKTIG GJELD

3 443 914

5 539 916

91 966

359 374

SUM KORTSIKTIG GJELD

17

1 170 809

648 616

3 589 911

4 088 298

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 190 191

7 176 860