schage-eiendom


Noter

 


Note 1: Prinsipper

---

Schage Eiendom AS sin forretningsadresse er Askerkroken 11, 0277 Oslo.

Dette årsregnskapet er godkjent av styret 18. juni 2020 for vedtak av Generalforsamlingen 18. juni 2020.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.


Konsolideringsprinsipper 

Konsernregnskapet består av morselskapet Schage Eiendom AS og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskaper følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Kostpris på aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapets egenkapital på tidspunktet for konserndannelsen. 

Kostpris på aksjer utover bokført egenkapital analyseres og henføres til de poster i balansen merverdiene knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdiene avskrives over eiendelenes gjenværende levetid. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid.


Finansielle anleggsmidler

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Konsernbidrag og utbytte innenfor resultatet i eierperioden er resultatført under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Konsernbidrag og utbytte ut over resultatet i eierperioden ført som reduksjon på det finansielle anleggsmidler. Konsernbidrag mellom datterselskap resultatføres ikke i morselskapet. 

Investeringer i tilknyttede selskap og felles kontrollerte selskaper der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art og vurdert som betydelig, behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Investeringer i tilknyttede selskap og felles kontrollerte virksomhet som er vurdert som ubetydelig, vurderes etter kostmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra tilknyttet selskap og felles kontrollerte virksomhet basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi, som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. 

Investeringer i aksjer og andeler er vurdert til laveste av virkelig verdi og historisk kost. 


Inntektsføring 

Inntektsføring av leieinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Leieinntektene består av en fast minimumsleie og en omsetningsbasert del. For den omsetningsbaserte husleien gjennomføres inntektsføringen på grunnlag av leietakerens rapporterte omsetning. Avregning omsetningsleie gjennomføres i påfølgende periode basert på faktisk revisorbekreftet omsetning. Inntektsføring av salgsinntekter for skiheis og hotellbooking skjer i takt med at de opptjenes. Inntektsføring ved salg av boliger skjer på tidspunkt for overdragelse av boligene. Inntekter og gevinster ved salg av aksjer og anleggsmidler skjer på det tidspunkt hvor kontroll og risiko er overført til kjøper.


Klassifisering og vurdering av balanseposter 

Kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld forfaller til betaling innen ett år, med unntak av avdrag neste regnskapsår som klassifiseres som langsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Kortsiktige fordringer vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Etableringskostnader balanseføres og fordeles over lånets løpetid.  


Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets levetid dersom anskaffelsen er vesentlig. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Konsernets eiendommer og faste installasjoner tilknyttet disse avskrives lineært over 50 – 100 år. Leietakertilpasninger aktiveres og periodiseres over leiekontraktens løpetid. Byggelånsrenter aktiveres sammen med anlegg under utførelse. Anlegg under utførelse avskrives først når anlegget gir inntjening.

Nedskrivninger av varige driftsmidler foretas ved verdifall som ikke antas å være forbigående. Driftsmiddelet nedskrives til antatt virkelig verdi, dvs. gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskrivninger foretas når virkelig verdi av varige driftsmidler er høyere enn den balanseførte verdi, og dette skyldes forhold som i sin tid begrunnet nedskrivningene.

Eiendomsprosjekter som tar sikte på å bli et fremtidige driftsmiddel aktiveres løpende som tilgang. Eiendomsprosjekter under utvikling som består av både påkost i form av standardheving eller tilbygg og vedlikehold gjennomgås årlig eller ved ferdigstillelse for endelig vurdering og allokering av påkost/tilbygg og vedlikehold. 


Prosjekter under utførelse i egenregi 

Prosjekter under utførelse i egenregi verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost er entreprisekostnader, andre direkte og indirekte tilvirkningskostnader inkludert finansieringskostnader. Virkelig verdi vil være antatt salgspris fratrukket salgsomkostninger.


Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 


Likvide midler 

Likvide midler består av kontanter og bankinnskudd, samt kortsiktige likvide investeringer med maksimum løpetid på 3 måneder som omgående kan konverteres til kontanter. 


Egenkapitaltransaksjoner

Utgifter til egenkapitaltransaksjoner regnskapsføres direkte mot egenkapitalen etter skatt. 


Valuta

Pengeposter, kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Effekt av valutakursendringer på slike poster er resultatført som finansposter.


Omregning av utenlandske datterselskaper

Balanseposter i utenlandske selskaper blir omregnet til kursen på balansedagen, mens resultatet omregnes til gjennomsnittskurs for året. Omregningsdifferanser som vedrører utenlandske datterselskaper føres mot egenkapitalen. Kurs på balansedag var 9,86 NOK/EUR i 2019 mot 9,95 NOK/EUR i 2018. Gjennomsnittlig kurs for 2019 var 9,85 NOK/EUR mot 9,60 NOK/EUR i 2018.


Finansielle instrumenter

Konsernet benytter seg av renteopsjoner for sikring av renterisiko. Ved kontantstrømsikring resultatføres realiserte og urealiserte gevinster, tap og premier på sikringsinstrumentet i takt med at det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet.


Leasing

Leieavtaler klassifiseres som finansielle leieavtaler når risiko og fordeler ved eierskap er overført til leietaker. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle leieavtaler.

Leie som betales ved operasjonell leieavtale kostnadsføres på lineær basis over leieperioden.


Minoritetsinteresser 

Minoritetsandeler er vist separat i resultatregnskapet og balansen. I resultatregnskapet beregnes og vises minoritetenes andel av resultatet etter skatt. Minoritetsinteresser i balansen representerer minoritetenes andel av selskapenes egenkapital hensyntatt minoritetenes andel av mer-/mindreverdier.


Pensjoner 

Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. De fremtidige pensjonsytelsene er hovedsaklig avhengig av antall opptjeningsår, lønn, samt løpende avkastning på innskuddsporteføljen.


Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er vurdert til nåverdi, hvilket er reflektert i transaksjonsprisen. For avskrivbare eiendommer er det benyttet en effektiv skattesats på 7 % og 8,8 %. For tomter er utsatt skatt beregnet til 0 %. Utsatt skatt på eiendommene reverseres i takt med levetiden for eiendommene. 

For øvrige midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og underskudd til fremføring er det anvendt en skattesats på 22 %. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 

Utsatt skattefordel balanseføres i den utstrekning fremtidig bruk kan sannsynliggjøres. 

Det er anvendt en skattesats på 22 % for selskap som beskattes i Norge og 15 % for selskap som beskattes i Litauen. 


Konsernkontoordning 

Morselskapet og et utvalg datterselskaper inngår i en avtale om konsernkonto hvor morselskapet er eier av avtalen med kredittinstitusjonen. Netto midler/trekk tilknyttet kontoen føres som bankinnskudd/gjeld til kredittinstitusjon i morselskapet, mens posisjoner knyttet til det enkelte datterselskap klassifiseres som konsernmellomværende.

I konsernet er konsernkontoen vist netto som henholdsvis bankinnskudd eller gjeld til kredittinstitusjoner. Regnskapet for 2018 er reklassifisert tilsvarende.


Kontantstrømoppstilling 

Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen benyttes den indirekte modellen. Kontantstrømmene rapporteres brutto for investerings- og finansieringsaktiviteter, mens det regnskapsmessige resultatet avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Ved kjøp og salg av datterselskaper behandles balanseendringene som følge av kjøpet eller salget på lik linje med andre balanseendringer.Note 2: Enkelttransaksjoner

---

Schage Eiendom AS solgte i 2018 handelsvirksomheten i Salto Eiendom AS til Scala Retail Property AS. Det nye konsernet endret navn til Scala Eiendom AS, hvor Schage Eiendom AS eier 24,2 % av aksjene. Transaksjonen ga Schage Eiendom en  regnskapsmessig gevinst på 35,8 mNOK og Schage konsern på 507,0 mNOK.

Schage Eiendom AS mottok i 2018 et tilleggsutbytte fra Salto Eiendom AS på 525,0 mNOK. Utbytte er gjort opp med overføring av 100 % av aksjene i Rortunet AS, Olrud Handelspark AS, OVI Eiendom AS, Salto PP-Senteret Eiendom AS, samt overdragelse av en langsiktig fordring fra Salto Eiendom AS.

Schage Eiendom AS fikk i 2018 utbetalt 55,2 mNOK fra Akrobat Eiendom AS i forbindelse med at selskapet solgte næringseiendommen Ryensvingen 5 AS.

UAB Schage Real Estate solgte i 2019 aksjene i UAB Forumas, eier av næringseiendommen Quadrum Business City, til DEKA Immobilien for ca. 1,6 mrdNOK. Transaksjonen ga Schage Real Estate konsern og Schage konsern en regnskapsmessig gevinst på 37,2 mEUR, tilsvarende 366,2 mNOK.    

Schage Eiendom AS fikk i forbindelse med salget utbetalt overskuddslikviditet fra UAB Schage Real Estate. Mottatt oppgjør er benyttet til nedbetaling av interngjeld. Overskytende, 425,0 mNOK mNOK, er ved årsslutt klassifisert som gjeld i Schage Eiendom AS i påvente av gjennomføring av kapitalnedsettelse og beslutning om utbytteutdeling fra UAB Schage Real Estate.                    

Rortunet AS gjennomførte med virkning fra 1.mai 2019 en fisjon av virksomheten ved stiftelse av overtagende selskaper Rortunet Bolig AS og Minitunet AS. Fisjonen er gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.

Schage Eiendom AS solgte i 2019 datterselskapet Hallingskarvet Fjellgrend AS med et regnskapsmessig tap på 6,4 mNOK.


Note 3: Virksomhetsområder

---

Konsernets virksomhetsområder er utleie, forvaltning og drift av næringseiendommer. I tillegg kommer utvikling, produksjon og salg av bolig-/fritidseiendommer, samt salgsinntekter fra skianlegg og hotellvirksomhet i Myrkdalen. Konsernets virksomhet er i Norge og Litauen. Av konsernets totale driftsinntekter på 871,3 mNOK utgjør driftsinntektene i Litauen 84,6 mNOK i 2019 mot hhv. 953,9 mNOK og 82,2 mNOK i 2018.


Note 4: Salgsinntekter

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
2019
2018
2019
2018
Per virksomhetsområde
Salgsinntekter bolig-/fritidseiendommer
0
0

462 067

394 330

Salgsinntekter hotell
0
0

28 597

29 381

Salgsinntekter skiheis
0
0

30 543

32 059

Salgsinntekter annet
0
0

5 805

9 068

Sum salgsinntekter

0

0

527 011

464 838


Note 5: Spesifikasjon av resultatposter 

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
2019
2018
2019
2018
Andre driftsinntekter
Felleskostnader viderebelastet leietakere

0

0

36 572

72 715

Markedsføringskostnader viderebelastet leietakere

0

0

441

11 001

Forvaltnings- og konsulenthonorarer

18 088

13 138

14 388

10 930

Andre inntekter

203

298

18 645

10 183

Sum andre driftsinntekter

18 292

13 436

79 639

114 217

Andre driftskostnader og tap ved avgang av driftsmidler
Markedsføring, salgs- og representasjonskostnader

544

476

14 228

10 961

Leie lokaler, festeavgift og andre kostnader lokaler

4 452

4 025

33 161

37 062

Reparasjon og vedlikehold

147

54

10 040

9 551

Fremmedtjenester

8 561

5 935

24 535

24 161

Forsikrings- og garantikostnader

484

550

1 920

2 583

Tap ved avgang av driftsmidler

0

0

1 270

105

Tap på fordringer

0

0

879

-302

Andre driftskostnader

2 709

3 545

23 323

23 114

Sum andre driftskostnader og tap ved avgang av driftsmidler

16 897

14 586

109 356

107 236

Finansinntekter
Renteinntekter fra foretak i samme konsern

29 105

24 614

0

0

Annen renteinntekt

38 869

17 223

40 084

18 042

Inntekt på investering i tilknyttet og felleskontrollerte selskaper

0

0

11 940

6 905

Utbytte

7 746

0

5 018

185

Konsernbidrag

39 101

96 665

0

0

Valutagevinst

14 392

1 319

14 378

1 315

Annen finansinntekt

4 029

55

289

1 162

Sum finansinntekter

133 242

139 876

71 709

27 609

Finanskostnader
Andre rentekostnader

78 128

58 066

103 506

146 136

Nedskrivning andre aksjer og andeler

0

10 850

0

10 850

Tap på investering i tilknyttet og felleskontrollerte selskaper

0

0

0

0

Valutatap

0

0

0

0

Andre finanskostnader

35 277

29 814

25 242

18 155

Sum finanskostnader

113 404

98 730

128 748

175 142


Note 6: Lønnskostnader, ytelser til ledende personer, antall ansatte, revisor mv. 

---

Ordinær lønn til administrerende utgjør 2,8 mNOK. I tillegg utgjør bonus, resultatbasert lojalitetsprogram og andre godtgjørelser 5,6 mNOK. Ansatte i konsernet har bonusavtaler der både kvalitative og kvantitative kriterier vektlegges ved bonusutmåling.                                     

Gjensidig oppsigelsestid er 6 måneder. Administrerende direktør har en etterlønnsavtale på 18 måneders lønn inkl andre ytelser.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån eller sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Styrets medlemmer har ingen avtaler om særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet, avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende.

Morselskap Konsern

2019

2018

2019

2018

Lønnskostnader
Lønn og bonus

38 992

27 022

92 128

89 379

Arbeidsgiveravgift

5 756

4 499

12 715

14 840

Pensjonskostnader

1 300

958

2 392

2 539

Styrehonorar

980

1 345

980

1 345

Andre ytelser

984

647

673

1 005

Sum lønnskostnader

48 012

34 470

108 889

109 108

Morselskap

Konsern

2019

2018

2019

2018

Gjennomsnittlig årsverk

15

10

118

119

Morselskap

Konsern

2019

2018

2019

2018

Revisor
Honorar for ordinær revisjon regnskapsført i regnskapsåret

636

572

2 028

2 251

Honorar for andre tjenester utenfor revisjon

494

72

863

1 003

Sum revisjonshonorar ekskl mva

1 131

644

2 892

3 254


Note 7: Skatter

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen
Anleggsmidler 0 %

0

0

189 150

124 350

Anleggsmidler 8,8 %

0

0

204 749

271 371

Anleggsmidler 22 %

-2 832

-1 136

469 798

445 418

Omløpsmidler

0

0

61 189

60 309

Avsetning for forpliktelser

-21 011

-25 248

-21 011

-25 248

Langsiktig gjeld

0

0

-4 000

-5 360

Gevinst og tapskonto

189

236

-22 595

428

Midlertidige forskjeller som ikke utlignes

0

0

2 715

2 551

Sum midlertidige forskjeller

-23 655

-26 147

879 996

873 819

Underskudd og godtgjørelse til fremføring

-204 147

-165 152

-308 288

-292 967

Sum midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd

-227 801

-191 300

571 708

580 852

Grunnlag for beregning av utsatt skatt 0 %

0

0

189 150

124 350

Grunnlag for beregning av utsatt skatt 8,8 %

0

0

204 749

271 371

Grunnlag for beregning av utsatt skatt 22 %

-227 801

-191 300

177 808

185 008

Utsatt skatt /(Utsatt skattefordel)

-50 116

-42 086

55 583

60 415

Fremkommer i balansen som:
Utsatt skattefordel

-50 116

-42 086

-10 202

-22 085

Utsatt skatt

0

0

60 915

66 878

Netto utsatt skatt

-50 116

-42 086

50 713

44 793

Skatt består av følgende
Årets betalbare skatt

0

0

0

275

Korreksjon skatt tidligere år m.m.

0

788

0

0

Endring utsatt skatt /skattefordel

-8 048

4 864

-1 682

-149 544

Sum skattekostnad

-8 048

5 652

-1 682

-149 269

Avstemming mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat

2019

2018

Ordinært resultat før skattekostnad

-35 878

44 435

Permanente forskjeller

-39 804

-125 144

Mottatt/Avgitt konsernbidrag

39 101

96 665

Endring midlertidige forskjeller

-2 493

-13 309

Bruk av fremførbart underskudd

39 074

-2 647

Skattepliktig inntekt

0

0


Note 8:  Immaterielle eiendeler

---

Alle tall i 1 000 kroner

Myrkdalen Fjellandsby AS SUM
Konsern
Anskaffelseskost pr. 01.01

17 460

17 460

Anskaffelseskost pr. 31.12

17 460

17 460

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12

10 960

10 960

Balanseført verdi pr. 31.12

6 500

6 500

Årets ordinære avskrivninger

500

500

Myrkdalen Fjellandsby AS har inngått utbyggingsavtaler med grunneiere som gir en rettighet til oppføring av fritidseiendommer og salg av tomter. Rettigheten avskrives løpende i takt med salg basert på estimerte verdier per enhet.

Rettigheten testes årlig for tap ved verdifall, eller hyppigere ved indikasjon på redusert verdi.    


Note 9:  Varige driftsmidler

---

Alle tall i 1 000 kroner

Tomt og kunst Eiendom Anlegg under utførelse Aktiverte leiekontrakter *) Leietakertilpasninger Maskiner og inventar SUM
Konsern
Anskaffelseskost pr. 01.01

347 634

3 640 511

694 606

85 248

126 706

177 498

5 072 203

Tilgang

2 235

12 491

726 586

0

18 771

12 513

772 596

Avgang

-1 461

-1 093 032

2 655

-68 473

-136

-7 233

-1 167 681

Reklassifisering

68 043

1 009 975

-1 124 510

0

0

4 599

-41 893

Omregningsdifferanse

-629

-8 408

-634

-801

-42

-76

-10 590

Anskaffelseskost pr. 31.12

415 821

3 561 537

298 703

15 974

145 299

187 301

4 624 635

Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01

22 487

789 437

0

24 403

90 000

103 289

1 029 615

Avskrivning denne periode

4 900

79 453

0

640

14 021

12 204

111 218

Avgang akkumulerte avskrivninger

0

-51 526

0

-8 853

0

-4 710

-65 089

Reklassifisering

-2 000

0

0

0

0

-6

-2 006

Omregningsdifferanse

0

-410

0

-217

-40

-40

-707

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12

25 387

816 954

0

15 974

103 981

110 736

1 073 031

Akkumulerte nedskrivninger pr. 01.01

17 485

54 620

0

0

0

0

72 105

Nedskrivninger denne periode

0

0

0

0

0

0

0

Reversering av tidligere års nedskrivning

0

0

0

0

0

0

0

Reklassifisering/oppløst ved salg av Salto Eiendom

0

0

0

0

0

0

0

Omregningsdifferanse

-149

0

0

0

0

0

-149

Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12

17 336

54 620

0

0

0

0

71 956

Balanseført verdi pr. 31.12

373 098

2 689 963

298 703

0

41 318

76 565

3 479 648

Økonomisk levetid

n/a

5-50 år

n/a

10-25 år

1-10 år

3-5 år

Avskrivningsplan

n/a

Lineær

n/a

Lineær

Lineær

Lineær

*) Aktiverte leiekontrakter:
UAB Schage Real Estate - Innleie av bygg for fremleie til 31.12.2023.

Alle tall i 1 000 kroner

Kunst Eiendom Investeringer egne lokaler Maskiner og inventar SUM
Morselskap
Anskaffelseskost pr. 01.01
3 101
18,005
3 960
6 353
31 419
Tilgang
4 555
0
938
1 264
6 757
Avgang
0
0
0
-1 327
-1 327
Anskaffelseskost pr. 31.12
7 656
18 005
4 899
6 290
36 849
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12
0
0
4 012
4 205
8 217

Balanseført verdi pr. 31.12

7 656

18 005

886

2 085

28 632

Årets ordinære avskrivninger
0
-90
1 931
1 205
3 046
Økonomisk levetid
n/a
50 år
5 år
3-5 år

Avskrivningsplan

n/a

Lineær

Lineær

Lineær


Note 10:  Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet

---

Alle tall i 1 000 kroner

Forretningskontor Stemme-/eierandel Andel av EK 31.12 Resultatandel 2019 Bokført verdi 31.12
Konsern
Selskapets navn
Scala Eiendom AS
Oslo

24.21%

378 255

11 940

546 105

Vårstølen Utleige AS
Voss

30.56%

4 664

-35

3 812

Myrkdalen Freestyleanlegg AS
Voss

29.80%

431

98

59

Hagebyen Utvikling 2 AS
Sande

50.00%

1 079

4 561

55

Tilknyttede selskaper

384 429

16 564

550 031

Investeringen i Scala Eiendom AS føres i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Øvrige investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er ubetydlige for konsernet, og vurderes etter kostmetoden i konsernregnskapet.


Note 11: Aksjer i datterselskaper

---

Alle tall i 1 000 kroner

Eiet av morselskapet direkte Forretningskontor Stemmeandel/ eierandel Bokført verdi
Stortorvet 7 AS
Oslo

100.00%

217 444

Skøyen Atrium AS
Oslo

100.00%

70 100

AKS 11 AS
Oslo

100.00%

2 375

Skøyen Atrium Drift AS
Oslo

100.00%

106

UAB Schage Real Estate
Vilnius, Litauen

100.00%

233 929

Nordre Jarlsberg Brygge AS
Oslo

100.00%

188 381

Rortunet AS
Oslo

100.00%

85 959

Rortunet Bolig AS
Oslo

100.00%

94 392

Minitunet AS
Oslo

100.00%

10 923

Olrud Handelspark AS
Oslo

100.00%

213 217

OVI Eiendom AS
Oslo

100.00%

0

GKK7 AS
Oslo

100.00%

811

GKK9 AS
Oslo

100.00%

147

GKK10 AS
Oslo

100.00%

402

GKK12 AS
Oslo

100.00%

261

Myrkdalen Fjellandsby AS
Oslo

80.00%

145 121

Torghjørnet AS
Oslo

75.00%

23 992

Sum investering i datterselskap

1 287 559

Forretningskontor

Stemmeandel/ eierandel

Datterselskaper eiet indirekte
Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS
Oslo

100.00%

Myrkdalen Hotel AS
Oslo

80.00%

Myrkdalen Eigedom AS
Oslo

80.00%

Myrkdalen Fjellheiser AS
Oslo

80.00%

Myrkdalen Renseanlegg AS
Oslo

80.00%

Myrkdalen Hotell Eigedom AS

Oslo

80.00%

Note 12: Investeringer i andre aksjer og andeler

---

Alle tall i 1 000 kroner

Konsern
Eierandel

pr. 31.12.19

pr. 31.12.18

Selskapets navn
Lofoten Utvikling AS
4,1 %
2 200
2 200
Andre aksjeposter

746

7 41

Sum investeringer

2 946

2 941

Note 13: Prosjekter under utførelse i egenregi

---

Prosjekter i egenregi vedrører i hovedsak bygging av bolig- og fritidseiendommer for salg.

Alle tall i 1 000 kroner

Konsern

Antatt ferdigstillelsesdato

pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
Prosjekter under utførelse i egenregi
Nordre Jarlsberg Brygge AS

1kv20 - 2kv21

246 790

247 049

Myrkdalen Fjellandsby AS

1kv20 - 2kv21

54 069

97 413

Rortunet Bolig AS

4kv21 - 1kv22

51 046

0

Andre forprosjekter og varelager

5 141

19 938

Sum prosjekter under utførelse i egenregi

357 047

364 399


Note 14: Betalingsmidler

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
Langsiktig gjeld
Betalingsmidler totalt

669 951

551 022

768 666

646 730

Bånlagt egenkapital byggelån

-200 000

0

-200 000

0

Skattetrekk

-3 822

-1 018

-5 129

-2 120

Frie betalingsmidler

466 129

550 004

563 537

644 610

Schage Eiendom er innvilget en låneramme på 885 mNOK med krav om å avsette 200 mNOK på båndlagt konto ved en utleiegrad < 50 % i Rortunet AS. Båndlagt egenkapital reduseres i takt med økt utleiegrad til NOK 0 ved en utleiegrad > 90 %.


Note 15: Fordringer

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer

120

71

17 056

15 496

Konsernbidrag

39 101

96 665

0

0

Fordringer på selskap i samme konsern

1 045 411

546 210

0

0

Påløpte inntekter

2 353

5 102

13 007

10 889

Forskuddsbetalte kostnader

1 011

85

2 367

10 657

Til gode offentlige avgifter

0

0

22 073

656

Andre kortsiktige fordringer

6 389

3 596

14 330

8 239

Sum kortsiktige fordringer

1 094 385

651 729

68 832

45 937

Langsiktige fordringer
Langsiktig lån til foretak i samme konsern

964 512

952 197

0

0

Andre langsiktige fordringer

12 500

12 500

13 387

15 584

Sum langsiktige fordringer

977 012

964 697

13 387

15 584

Renter på lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet løper på markedsmessige betingelser.                   

Langsiktig fordring på selskap i samme konsern er i sin helhet ansvarlige lån og renteberegnes.  

Note 16: Egenkapitalbevegelse

---

Alle tall i 1 000 kroner

Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Majoritet Sum Minoritet Sum Egenkapital
Konsern
Egenkapital pr. 01.01

66 416

812 466

696 585

1 531 953

43 514

1,575 467

Avsatt utbytte

0

0

-49 000

-49 000

0

-49 000

Tilleggsutbytte

0

0

-100 000

-100 000

0

-100 000

Tilgang/avgang minoritet

0

0

0

-1 696

1 696

0

Kursreguleringer og andre justeringer

0

0

701

701

0

701

Årsresultat

0

0

389 708

388 991

718

389 708

Egenkapital pr. 31.12

66 416

812 466

937 995

1 770 949

45 928

1 816 877

Aksjekapital

Annen innskutt egenkapital

Annen egenkapital

Sum Egenkapital

Morselskap
Egenkapital pr. 01.01

66 416

812 466

665 530

1 544 412

Avsatt utbytte

0

0

-49 000

-49 000

Tilleggsutbytte

0

0

-100 000

-100 000

Andre justeringer

0

0

-17

-17

Årets resultat

0

0

-27 831

-27 831

Egenkapital pr. 31.12

66 416

812 466

488 682

1 367 564

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Schage Eiendom AS hvor det ble besluttet å utbetale et tilleggsutbytte med grunnlag i avlagt regnskap for 2018. Vedtatt tilleggsutbytte utgjør totalt 100 mNOK med utbetaling 29. november 2019.


Note 17: Kortsiktig gjeld

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt/byggelån

0

250 158

20 334

373 374

Leverandørgjeld

2 458

622

107 491

102 383

Betalbar skatt

0

0

0

0

Skyldige offentlige avgifter

8 319

3 134

11 964

6 381

Skyldig lønn og feriepenger

6 614

4 351

12 534

10 090

Forskuddsbetalte inntekter

0

253

7 332

6 295

Påløpte rentekostnader

7 697

9 249

6 117

7 801

Påløpte kostnader

1 450

737

53 254

36 293

Utbytte

49 000

49 000

49 000

49 000

Gjeld til selskap i samme konsern

424 986

0

0

0

Annen kortsiktig gjeld

0

41 871

2 000

44 193

Sum kortsiktig gjeld

500 525

359 374

270 026

635 809

*) Se omtale i note 19


Note 18: Langsiktig gjeld

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
Langsiktig gjeld
Bank- og kredittinstitusjoner, rentebærende

2 756 573

2 162 517
3 077 273
3 344 808
Selgerkreditter

0

0

0

0

Annen langsiktig gjeld

4 030

6 031

11 156

16 265

Sum langsiktig gjeld

2 760 603

2 168 548

3 088 429

3 361 072

2024 og

Avdragsstruktur konsern

2020

2021

2022

2023

senere

Avdrag langsiktig rentebærende gjeld

2 690 995

154 378

30 300

201 601

0

2024 og

Avdragsstruktur mor

2020

2021

2022

2023

senere

Avdrag langsiktig rentebærende gjeld

2 632 495

124 078

0

0

0

Konsernet har til enhver tid rullerende langsiktige lån som forfaller innen et år. Konsernet forhandler løpende om forlengelse på lån med forfall < 1 år med forventet aksept om forlengelse fra långiver.


Note 19: Forpliktelser

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
Forpliktelser
Langsiktige bonusforpliktelser

16 001

10 954

16 001

10 954

Andre avsetninger

5 010

5 010

5 010

5 010

Sum forpliktelser

21 011

15 964

21 011

15 964

I 2007 forpliktet Schage Eiendom AS seg til å utbetale et suksesshonorar på 5,0 mNOK til S.E.B Invest AS når Nordre Jarlsberg Brygge AS har oppnådd et akkumulert regnskapsmessig resultat på 130,0 mNOK.

Note 20: Pantstillelser

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
pr. 31.12.19
pr. 31.12.18
Gjeld sikret med pant
Gjeld til bank- og kredittinstitusjoner

2 756 573

2 162 517

3 077 273

3 344 808

Sum gjeld sikret med pant

2 756 573

2 162 517

3 077 273

3 344 808

Bokført verdi av pantsatte eiendeler
Tomt

0

0

117 721

120 392

Eiendom

0

0

2 520 245

2 689 503

Prosjekter under utførelse, egenregi

0

0

293 653

692 110

Maskiner og driftsutstyr

0

0

66 248

71 972

Aksjer, bankinnskudd og andre omløpsmidler

0

0

394 688

435 764

Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler

0

0

3 392 555

4 009 741

Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Schage Eiendom med datterselskaper oppfyller bankenes conveantskrav knyttet til rentedekningsgrad og LTV (Loan to value).


Note 21: Transaksjoner med nærstående parter

---

Styremedlem Bjørn Schage er leietaker på Skøyen Atrium. Leie er på markedsmessige vilkår.

Konserninterne lån og andre tjenester mellom konsernselskaper/nærstående parter er basert på markedsmessige vilkår.

Styreleder Knut Schage er leietaker i Schage Eiendom sine lokaler på Steen & Strøm. Leie er på markedsmessige vilkår.


Note 22: Garantier mv.

---

Alle tall i 1 000 kroner

Morselskap Konsern

pr. 31.12.19

pr. 31.12.18

pr. 31.12.19

pr. 31.12.18

Garantier
Selvskyldnerkausjoner for datterselskapers gjeld *)

80 000

278 966

298 506

510 488

Sum garantiansvar

80 000

278 966

298 506

510 488

*) Datterselskapenes gjeld er også sikret med realpant i datterselskapene, jfr. note 20.                

Schage Eiendom AS stiller en proratisk byggherregaranti på vegne av datterselskaper (17,5 % av entreprisen inkl mva) overfor utførende entreprenører. I tillegg stiller prosjektselskapene garanti ihht bustadoppføringslova (5 % av kjøpesum).                                                                          

Schage Eiendom AS har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av Nordre Jarlsberg Brygge AS på 80 mNOK.                                                                                   

Myrkdalen Fjellandsby AS har stilt selvskyldnerkausjon for datterselskapenes gjeld overfor Sparebanken Vest og Brage Finans Norge på totalt 218,5 mNOK.

Myrkdalen Fjellandsby AS stiller leveringsgaranti/kontraktsgaranti for alle som kjøper fritidseiendom i Myrkdalen, 10 % ved kontraktsignering, 20 % ved oppstart, 50 % ved tett tak og 20 % ved levering.

Note 23: Aksjekapital og aksjonærinformasjon

---

Antall aksjerPålydendeAksjekapital
Aksjekapital pr. 31.12
28 000
2 372
66 416 000
Aksjonærer pr. 31.12
Antall aksjer
Andel
Tilknytning
Beetle Invest AS
14 000
50,00%
Styremedlem Bjørn Schage
Varamedlem Marianne Schage
Sollerud Holding AS
14 000
50,00%
Styreleder Knut Schage
Varamedlem Richard Svensson Schage

Sum antall aksjer

28 000

100,00%

Forkjøpsrett og tilbakekjøp

§ 6 i selskapets vedtekter har bestemmelser om forkjøpsrett til aksjer, jfr. aksjeloven § 4-15 tredje ledd og §§ 4-19 til 4-23.


Note 24: Finansiell markedsrisiko

---

Alle tall i 1 000 kroner

Løpetid snittRentesikret beløpBrutto markedsverdi SWAPNetto markedsverdi SWAP
Rentesikringer
Schage Eiendom AS2,9460 000470 889-10 889

Konsernet er eksponert for valutarisiko knyttet til kurssvingninger mot euro. En kursendring mot euro på 10 % utgjør 11,5 mNOK.

Det knytter seg kredittrisiko til inngåtte leieavtaler, men risikoen vurderes som moderat. Leiekontraktene er sikret med bankgaranti/depositum, det er stor spredning i kontraktsmassen og de største leietakerne vurderes som solide.                                                                              

Konsernets likviditetsrisiko balanseres gjennom langsiktige låneavtaler og likviditetsreserver i form av bankinnskudd og kommitterte trekkrettigheter i flere banker/kredittinstitusjoner.

Konsernet solgte 56 leiligheter og fritidseiendommer for 265,3 mNOK i 2019. Årets salg inntektsføres ved overlevering, 139,5 mNOK i 2019, 7,1 mNOK i 2020 og 118,6 mNOK i 2020 og senere. Videre har konsernet i 1. kvartal 2020 solgt 8 enheter for 32,6 mNOK.  

Antall enheter Solgte enheter Usolgte enheter Inntekter usolgt Inntekter solgte enheter Totale inntekter
Prosjekter igangsatt

284

227

57

313 314

1 003 462

1 316 776

Prosjekter ikke igangsatt *)

15

0

15

0

38 450

38 450

Sum salgssum enheter

299

227

72

313 314

1 041 912

1 355 226

*) Igangsettes ved tilstrekkelig forhåndssalg

Note 25: Hendelser etter balansedag

---

Covid-19 har etter avleggelsen av årsregnskapet for 2019 ført til økonomisk uro både nasjonalt og internasjonalt. Det er vurdert at Covid-19 og den økonomiske uroen på kort eller mellomlang sikt ikke vil påvirker konserent vesentlig ut over datterkonsent Myrkdalen som driver virksomhet innenfor skianlegg og hotell.

Byggeprosjektene i konsernet har vært upåvirket av Covid-19 og har hatt normal drift 1. halvår 2020.

Med virkning fra 1. april 2020 ble Myrkdalen konsern fusjonert med Aurland Ressursutvikling. Schage Eiendom ervervet 23,0 % eierandel i selskapet som fra fisjonstidspunktet går ut av konsolideringen.

I forkant av sammenslåingen stengte Myrkdalen ned hele virksomheten. Myrkdalen har sammen med Aurland Ressursutvikling permittert de fleste ansatte i selskapet. Det fusjonerte selskapet har i fellesskap jobbet med å få på plass Statens låne- og støtteordninger knyttet til Covid-19.