schage-eiendom

Kontantstrøm

Alle tall i 1.000 kroner

Morselskap Konsern
2017
2018
2018
2017
43 664
44 435
Resultat før skattekostnad
484 673
-39 020
0
0
Periodens betalte skatter
-820
820
13 786
12 585
Ordinære av- og nedskrivninger
181 324
207 208
-8 845
-39 285
Gevinst/Tap ved avgang aksjer og anleggsmidler
-508 413
57 276
-61 932
0
Inntektsført utbytte
0
-62 157
1 415
1 319
Effekt av valutakursendringer
1 315
-77 240
47 795
31 835
Endring i tidsavgrensingsposter mv.
274 162
111 866

35 883

50 888

NETTO KONTANTSTRØM FRA/TIL OPRASJONELLE AKTIVITETER

432 242

198 754

-2 030
-19 552
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-510 734
-167 620
618
0
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
404 009
246 238
-29 042
0
Utbetalinger ved kjøp av aksjer
0
-69 034
183
395 316
Innbetalinger ved salg av aksjer
0
0
181 922
0
Innbetaling av utbytte og kapital
32 700
181 922
46 324
-19 149
Netto innbetalinger på lånefordringer
0
0

197 974

356 616

NETTO KONTANTSTRØM FRA/TIL INVESTERINGSAKTIVITETER

-74 025

191 506

0
0
Endring kassekreditt
0
-20 270
22 000
299 540
Innbetalinger ved opptak av gjeld
415 259
559 725
-176 671
-174 055
Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld
-219 613
-708 473
60 594
49 251
Innbetaling av konsernbidrag
0
0
-39 200
-16 300
Utbetaling av utbytte og tilbakebetalt egenkapital
-49 000
0

-133 276

158 437

NETTO KONTANTSTRØM FRA/TIL FINANSIELLE AKTIVITETER

146 646

-208 219

100 581
565 941
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
504 863
182 041
419 501
520 081
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1
676 867
494 826

520 081

1 086 022

BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 31.12

1 181 731

676 867