schage-eiendom

Schage er nå rustet til å utnytte muligheter i et endret marked

Siste året har vært preget av sluttføring av store prosjekter, en utfordrende markedssituasjon og strategisk gjennomgang av vår virksomhet. Nå ser vi frem til videre utvikling av selskapet, og utnytte oss av mulighetene i et endret marked.

I årsberetningen for 2023 skriver styret i Schage Eiendom at året har vært preget av sluttføring av store prosjekter, en fortsatt utfordrende markedssituasjon og strategisk gjennomgang av virksomheten for å tilrettelegge for videre utvikling. Byfornyingsprosjektet Stortorvet 7 i Oslo sentrum med sine 32.000 kvm ble ferdigstilt våren 2023 og overlevert leietakere. Videre ble 105 leiligheter ferdigstilt på Nordre Jarlsberg Brygge.

– Det har gjennom 2023 vært fokus på å sikre en god sluttføring av pågående prosjekter. Inntektene er økt som følge av økte leieinntekter og overlevering av ferdigstilte boliger Rehabiliterings- og ombyggingsprosjektet Stortorvet 7, regnskapsmessig nedskrivning som følge av et mer krevende marked og høyere rentekostnader påvirker imidlertid resultatet for 2023 negativt, skriver styret.

En betydelig andel av eiendomsporteføljen er ved årsskiftet solgt for å tilpasse virksomheten til neste strategifase og et endret marked. Eierposten i Scala Eiendom, Rortunet kjøpesenter og Stortorvet 7 har fått nye eiere fra starten av 2024. Dette har medført en betydelig kapitalfrigjøring.

– Schage Eiendom er dermed rustet finansielt til videre utvikling av eksisterende eiendomsportefølje, og for å utnytte muligheter i et endret marked, skriver styret.

Konsernets driftsinntekter var på 765,0 mill. (698,7 mill. i 2022), og består primært av 241,3 mill. i leieinntekter og 467,3 mill. i salgsinntekter fra overleverte boliger på Jarlsberg Brygge. Resultat etter skatt endte på minus 397,1 mill.

Tekst: Tore Årdal/Estate nyheter